0886.38.59.79

Diamond Bình Dương

Với chiến lược phát triển công nghiệp về phía Bắc của tỉnh Bình Dương, nhiều nhà máy, xí nghiệp...