quy hoạch 1/500

Ý nghĩa các loại bản đồ 1/500, 1/2.000, 1/5.000…

TTO – Nhiệm vụ, ý nghĩa của các loại bản đồ theo từng tỉ lệ 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/2.000,...

0886385979